Stanovy spolku

Čl I. — Název a sídlo
I.1. Název spolku: Alliance PRO BUS, z.s.
I.2. Sídlo spolku: Revoluční 7, Praha 1
Čl II. — Účel spolku
II.1. Spolek Alliance PRO BUS z.s. (dále jen „PRO BUS“ a „Spolek“) je dobrovolný, neziskový a nezávislý veřejně prospěšný spolek.
II.2. Účelem Spolku je sdružovat provozovatele komerční autobusové dopravy, poskytovatele informačních technologií a systémů komerčním autobusovým dopravcům, prodejce jízdenek a rezervací, vlastníky a provozovatele autobusových nádraží, autobusových stanic a zastávek, poskytovatele služeb komerčním autobusovým dopravcům do společného hnutí, usilovat o zlepšení podmínek a poskytovaných služeb ve veřejné autobusové dopravě ve prospěch veřejnosti a zlepšovat vzájemné vztahy mezi členy pomocí dialogu.
Čl III. — Formy činnosti
III.1. Předmětem hlavní činnosti Spolku je aktivní naplňování uvedeného účelu, zejména pořádáním veřejných a odborných diskusí a seminářů na téma veřejná autobusová doprava, zpravodajská a informační činnost a monitoring služeb poskytovaných ve veřejné autobusové dopravě. Vzdělávací činnost zaměřená na veřejnost spojená se seznámení s právy cestujících a na zlepšení gramotnosti cestujících o znalosti svých základních práv a povinnosti ve veřejné autobusové dopravě. Činností Spolku bude také organizace vzdělávacích a společenských akcí, veřejných kampaní, happeningů, konferencí.
III.2. Vedlejší činností Spolku je výdělečná činnost jejíž výnosy jsou použity výhradně na činnost Spolku a k naplňování uvedeného účelu.
III.3. Působnost Spolku je Evropa, s primárním zaměřením na Českou republiku; sídlem Spolku je Praha.
Čl IV. — Statutární orgán
IV.1. Statutárním a také nejvyšším orgánem Spolku je Výbor.
IV.2. Počet členů Výboru: 5
IV.3. Výbor se skládá z Předsedy a 4 Ostatních členů v pozici místopředsedy nebo tajemníka.
IV.4. Členové Výboru jednají samostatně.
IV.5. Členství ve Výboru lze ukončit na vlastní žádost, popř. na návrh jiného člena Výboru. O návrhu Výbor hlasuje.
IV.6. Předseda je oprávněn požádat o uvolnění svého členství ve Výbor jen v případě, že jsou zaplněny všechny pozice ve Výboru.
IV.7. V případě, že Výbor postrádá všechny Ostatní členy, je právem Předsedy jmenovat nové Ostatní členy bez hlasování.
Čl V. — Členství ve Spolku
V.1. Řádným členem Spolku se může stát právnická osoba podnikající ve veřejné linkové komerční autobusové dopravě, nebo fyzická osoba podnikající ve veřejné komerční linkové dopravě, právnická a fyzická osoba poskytující služby ve veřejné komerční autobusové dopravě, právnická nebo fyzická osoba podnikající jako majitel či provozovatel autobusového nádraží, autobusové stanice či zastávky.
V.2. Podporujícím členem Spolku se může stát fyzická nebo právnická, která nesplňuje podmínky dle Čl. V.1.
V.3. Členem Spolku PRO BUS se může stát jen ten uchazeč, který souhlasí s těmito stanovami a je ochoten se osobně a aktivně podílet na naplňování jeho poslání.
V.4. Vznik členství nastává podá-li uchazeč o členství závaznou přihlášku a Spolek jej přijme za svého člena.
V.5. Zánik členství nastává na základě:
a) vystoupení, pokud se člen dobrovolně rozhodne odejít.
b) vyloučení, pokud člen závažně porušuje své povinnosti.
c) nezájmu, pokud člen déle, než rok nejeví zájem setrvat ani jako Podporující člen.
d) úmrtí, pokud člen (fyzická osoba) zemře.
e) zánikem, pokud člen (právnická osoba) zanikne.
V.6. Řádné členy Spolku přijímá Výbor, Podporující členy Spolku přijímá Předseda nebo Výbor.
V.7. Člen Spolku má povinnost:
a) dodržovat stanovy
b) aktivně hájit zájmy Spolku
c) uhradit včas roční členský příspěvek; Výbor stanoví nejpozději do konce předcházejícího roku, v jaké měně, jakým způsobem, v jaké výši a v jakém termínu musí být členské příspěvky uhrazeny. Člen může dobrovolně zaplatit i vyšší příspěvky.
d) dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmem Spolku.
V.8. Řádný člen Spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši určené členskou schůzí.
V.9. Spolek vede seznam současných i bývalých členů. Zápisy, výmazy a úpravy provádí a přístup k plnému seznamu má Výbor. Zjednodušený seznam členů se základními kontakty je přístupný všem členům Spolku.

V Praze, 31. 1. 2022