Zdražení vjezdu na Terminál HD v Hradci Králové není odůvodněné. PRO BUS se přidává ke stanovisku kraje

Magistrát města Hradce Králové stále hledá cestu, jak zvýšit dopravcům cenu za zastavení na autobusovém Terminálu hromadné dopravy. Tématu se v úterý 4. ledna opět věnovala Česká televize v rámci pořadu Události v regionech. S navýšením ceny nesouhlasí Královéhradecký kraj.

Aliance PRO BUS, sdružující komerční nezávislé autobusové dopravce provozující vnitrostátní linkovou autobusovou dopravu, se přidává k názor kraje a vyslovuje nesouhlas se záměrem města Hradec Králové a Dopravního podniku Hradec Králové (DPMHK).

Členy a podporovateli aliance jsou dopravci, kteří zajišťují také mezikrajskou nedotovanou autobusovou dopravu na linkách z Hradce Králové do Prahy, Pece pod Sněžkou, Jeseníků, Vysokého Mýta a dalších měst na více než 400 spojích měsíčně.

Vyjadřujeme tímto NESOUHLAS se záměrem města a provozovatele terminálu, DPMHK, zvýšit poplatky za užití odjezdových nebo příjezdových stání a to ať už pro dotované autobusové linky, mezikrajské nedotované a případně mezinárodní autobusové linky a to do doby, než budou vyřešeny následující body:

  1. Stanovení jednotné základní ceny za užití odjezdového a příjezdového stání spojem veřejné linkové autobusové dopravy bez ohledu na druh linky, anebo vzdálenost spoje na terminálu Hradec Králové při splnění všech zákonných povinností provozovatele terminálu a dopravce stanovených zákonem o silniční dopravě (111/19994 Sb.).
  2. Stanovení jednotné základní ceny za další služby prokazatelně a paušálně poskytnuté provozovatelem terminálu dopravci v rámci užití odjezdového a příjezdového stání u každého spoje bez ohledu na druh spoje, nebo jeho vzdálenost (např. osvětlení nástupiště, úklid stanoviště, vývoz odpadu, informační servis, místenková kancelář).
  3. Stanovení jednotné ceny za doplňkové služby spojené s činností dopravce nezbytnou s provozem autobusové linky přes terminál, kdy taková poskytnutá služba prokazatelně provozovateli terminálu zvyšuje náklady na provoz terminálu a takovou službu účtovat jen těm dopravcům, kteří si ji u provozovatele objednají, nebo ji využijí (například místnost pro řidiče, sociální zařízení zdarma pro cestující, provoz informací mimo běžnou provozní dobu terminálu).
  4. Uzavřít s dopravci rovnocenné smlouvy, ze kterých budou plynout povinnosti nejen dopravci, ale také provozovateli terminálu. Dopravní podnik musí začít smluvně garantovat poskytované základní a dodatečné služby stejně jako plnění povinností, které na něj od dopravce přechází na základě zákona o silniční dopravě. Není nadále možné, aby v případě neplnění takových povinností šly náklady či pokuty k tíži dopravce.

Aliance PRO BUS sleduje aktivně dění kolem autobusových nádraží, tedy i na terminálu Hradec Králové. Zajímáme se mimo jiné, zda prostředky vynaložené dopravci za užívání dopravní infrastruktury k příjezdu a odjezdu autobusů, jsou přiměřené, nediskriminační, jestli jsou zpětně investované do údržby a rozvoje těchto nádraží, jaké služby za to dopravci čerpají a jak tyto služby mohou uplatnit cestující a cestující veřejnost.

Dopravci sdružení v alianci PRO BUS, jejichž spoje zajíždí do stanice Hradec Králové, Terminál HD, platí za užití autobusového stání 75 Kč bez DPH za spoj, zatímco dopravci na krajských linkách za stejnou službu zaplatí jen 55 Kč bez DPH za spoj, jak vyplynulo z reportáže. Z dostupných informací jsme nabyli dojmu, že rozdělením ceny za užití autobusového stání dochází na terminálu Hradec Králové k diskriminaci cestujících a autobusových dopravců, když jim je za stejnou službu účtován poplatek v odlišné výši, přestože očekávané vstupní náklady na poskytnutí takové služby má provozovatel vždy stejné.

Z odborného hlediska podobně jako z pohledu veřejnosti se pak nelze spokojit s poněkud fádním tvrzení, že “zdražilo úplně všechno”.

Členové spolku také upozornili na jednostrannost smluv, které jim DP k podpisu opakovaně předložil a na jejichž obsahu, doplnění, změně, aby smlouva byla vyvážená pro obě strany, nechce nic měnit.

Provozovatel terminálu by měl zvýšení nákladů za vjezdy autobusů veřejnosti a dopravcům podrobně vysvětlit. Takové navýšení nákladů povede neodkladně k navýšení cen jízdenek a navýšení nákladů kraje na dotovanou autobusovou dopravu a v konečném důsledku k ještě většímu křivení trhu. Členové aliance upozorňují, že tyto náklady se citelně projeví do cen autobusové dopravy a cen jízdenek. Tím mimo jiné snižují konkurenceschopnost služby autobusové dopravy ve vztahu k individuální dopravě, zcela nepřirozeně a uměle navyšují náklady na její provozování.

V extrémním případě to může mít vliv na zhoršení mezikrajské dopravní obslužnosti a zhoršení dálkového spojení z Hradce Králové. Kraj, aby ufinancoval takovýto růst nákladů, může ještě více omezovat na svém území mezikrajskou dopravu, ve snaze nasměrovat cestující z komerčních spojů do spojů dotovaných, i když přestupy a zhoršení komfortu cestování povede k odlivu cestujících z veřejné dopravy do aut či zhoršení spojení města s jinými kraji.

Zájmem provozovatele by mělo být, aby na terminál přijelo co nejvíce spojů. Má-li něco činit, pak spoluvytvářet podmínky, aby terminál a autobusy z něj přilákaly co nejvíce cestujících a dopravci tak měli důvod proč právě odtud, nebo sem, spoje provozovat.

Argumentuje-li město znaleckým posudkem, mělo by takový posudek zveřejnit spolu s analýzou nákladů a příjmů nádraží a detailním zdůvodněním, jaké nákladové položky spojené s provozem terminálu narostly. Jedině tak si může plátce tohoto servisu – veřejnost – udělat ucelený obrázek o problematice spojené s užíváním autobusových stání.

Cena za užití autobusových stání za účelem odjezdu a příjezdu autobusového spoje by měla být stanovena na základě prokazatelných nákladů a přiměřeného zisku, nikoli tak, že si dopravní podnik zjistí ceny u komerčních soukromých provozovatelů autobusových nádražích, jež si cenu určují jednostranně a nikdy nebyla stanovená volným trhem. V řadě měst je přitom kapacita a cena za použití nádraží zdrojem zhoršené mezikrajské dopravní obslužnosti nebo dokonce nekalého konkurenčního boje dopravců.

Největším uživatelem a zatěžovatelem terminálu co do počtu odbavených spojů je samotný DPMHK. S ohledem na charakter provozu, typ vozidel a četnost spojů lze předpokládat, že právě jeho provoz je ten, který vytváří daleko vyšší náklady než jednotlivý a zcela jinak organizovaný provoz meziměstských, nebo dálkových autobusů s daleko delším intervalem mezi spoji. V reportáži vůbec nezazněla informace, zda zvýšenou cenu bude platit DP sám sobě, coby uživatel terminálu a spotřebitel stejných služeb jako okolní dopravci.

Spolek si vyžádá veškeré podklady předložené DPMHK město jako odůvodnění pro nárůst cen na terminálu a bude nadále vystupovat za adekvátně stanovenou, nediskriminační cenu a pro všechny strany rovnocenné smlouvy za jeho užití.